Audito informacija

IŠORĖS AUDITO IŠVADOS JEI YRA, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO SKYRIAUS IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS

2015 m.

2015m. spalio mėnesį  Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko progimnazijos vidaus auditą, kurio metu įvertinta ar įstaiga laikosi veiklos planų, procedūrų, įstaigos veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, ar lėšos, skiriamos iš Savivaldybės biudžeto, naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, ar teikiama informacija apie įstaigos veiklą patikima ir išsami. Progimnazijos veikloje pažeidimų nenustatyta. ataskaitoje pateiktos rekomendacijos įgyvendintos.

2007 m.

                      2007m. spalio 8-12d. mokykloje buvo vykdomas išorės auditas. Šešios sritys iš septynių buvo įvertintos gerai. Tik sritis „Ištekliai“ buvo įvertinta patenkinamai.

Išorės auditas nurodė šiais stipriąsias puses – mokyklos mikroklimatas yra geras; tenkinami mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikiai; daugumos mokytojų aiškinimas yra tikslus, vaizdus ir suprantamas; ugdomoji veikla daugumoje pamokų prasminga ir aktuali; darbuotojai kompetentingi, gebantys dirbti komandoje; metodinių grupių vadovai inicijuoja bei organizuoja veiksmingą komandinį darbą; ugdymo planas atitinka mokyklos tikslus, padeda įgyvendinti bendruomenės poreikius; vidaus auditas vykdomas planingai ir tikslingai; plėtojami įvairiapusiški  ir tikslingi ryšiai, veikiantys ugdymo proceso kokybę; mokinių darbai puošia mokyklos aplinką.

Buvo išryškintos šios silpnosios pusės – reikia siekti aktyvesnio mokinių įsitraukimo į veiklą, kartu aptariant ugdomosios veiklos uždavinius; mokymosi tempo diferencijavimo, siekiant veiksmingiau tenkinti visų mokinių ugdymosi poreikius pamokoje; informacijos šaltinių įvairovės, organizuojant veiksmingesnį ugdymo procesą; erdvių, patalpų tinkamumo, siekiant užtikrinti veiksmingą ugdymo procesą; specialiųjų poreikių nustatymo, pasitelkiant profesionalią specialistų pagalbą.

Atsižvelgiant į išvadas 2008-2009m.m. buvo papildomai įrengtos papildomos tinkamos patalpos, kurios leido pereiti prie vienos pamainos darbo. Siekdami organizuoti veiksmingesnį ugdymo procesą bei didinti informacijos šaltinių įvairovę numatome įgyvendinti mokykloje platesnį IKT panaudojimą

Skip to content