Miesto, Respublikiniai, ES

Ilgalaikis projektas „Sveikatiada“

Nuo 2019-2020 mokslo metų pradinių klasių mokytojai su mokiniais tapo ilgalaikio sveikos gyvensenos ugdymo projekto „Sveikatiada“ dalyviais.

Projekto tikslas – suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti renginius, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.
  2. Įtraukti į veiklas mokyklos bendruomenę.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

 

Tarptautinis Erasmus + projektas – MELT (Managing Emotions in Learning and Teaching – Building Inclusive Learning Environments)

Projekto tikslas – keičiantis gerąja patirtimi stiprinti mokytojų kompetencijas ir bendradarbiaujant mokykloms siekti mokymosi patrauklumo visų socialinių grupių mokiniams.

Projekto šalys – dalyvės :

Italija 2018 lapkričio 19 – 25 d. (ICS Giorgio Perlasca)

Anglija         2019 kovo 11 – 17 d. (Hillview School for Girls)
Portugalija  2019 gegužė (Agrupamento de Escolas no1 de Serpa)
Lietuva        2019 spalio 7 – 12 d.(Kauno senamiesčio progimnazija)
Prancūzija   Sausio 27 – vasario 02d. (Xalbador Kolegioa)
Malta           2020 gegužė (Mater Boni Consilii St. Joseph Paola)

Projekto trukmė – du metai (2018 – 09 – 01 iki 2020 – 08 – 31)

Projekto tinklapis: www.metamindserasmusplus.eu/melt

Projekto blogas:   https://melterasmus.wordpress.com/

Projektu bus siekiama mokinius motyvuoti, stiprinti jų pasitikėjimą savimi ir daugiau integruoti į mokyklos veiklas. Mokiniai bendraus su savo bendraamžiais iš kitų šalių naudodami įvairias IT priemones, dalinsis savo patirtimi įvairiose srityse (mokykla/šeima/miestas ir t. t.) eTwinning platformoje. Bus naudojami netradiciniai mokymosi būdai bei analizuojamas jų poveikis mokymosi motyvacijai ir projekto pabaigoje mokytojai galės pateikti praktinių patarimų vadovą mokymosi kompetencijų stiprinimui. Projekto metu vyks trumpalaikiai mokytojų ir mokinių vizitai iš/į partnerių šalis. Mokiniai, gyvendami priimančiose šeimose ar patys priimdami svečius turės galimybę tobulinti savo komunikacines ir kalbines kompetencijas. Tuo pačiu į projektą bus įtraukti ir tėvai.

Tarptautinis Nordbuk Plius Junior projektas – „Lietuvos ir Danijos mokyklų kultūriniai panašumai bei skirtumai (Cultural differences and similarities between Denmark and Lithuania)

Tikslas – pažinti šalies partnerės kultūrą, tradicijas, kalbą, istoriją, mokymosi metodus bei ypatumus naudojant informacines komunikacines technologijas.

Projekto trukmė: 2018 m. birželis – 2019 m. liepa

Šis organizuojamas projektas – tai gerosios patirties mainai, kurių metu abiejų šalių mokiniai turės galimybę ne tik informacinių technologijų dėka bendrauti ir mokytis su kitos šalies moksleiviais, bet ir gyvai nuvykti į jų šalį, pažinti kultūrą, savo akimis pamatyti jų mokymosi galimybes bei užmegzti kontaktus ateičiai.

Projekte dalyvauja visos trys 8-tos klasės. Projekto metu vyksta įvairių dalykų integruotos pamokos, organizuojamos įvairios veiklos, kurių metu siekiama susipažinti su abiejų šalių kultūra, mokymosi ypatumais, sudaromos galimybės pasinaudoti įvairiais mokymosi metodais. Veiklos integruojamos įvairių pamokų metu: anglų k., lietuvių k., technologijų, istorijos, geografijos, matematikos, kūno kultūros ir kt., jų dėka abiejų šalių mokiniai bei mokytojai turi galimybę pasisemti gerosios patirties iš projekto partnerių. Projekto metu taip pat bus organizuojamos dvi mainų išvykos: š.m. vasario mėn. 4-9 dienomis  net 28 mūsų 8-tų klasių mokiniai vyks į Danijos mokyklą bei gyvens danų šeimose. Balandžio mėnesį pas mus taip pat atvyks partneriai iš Danijos, kurie viešės savaitę laiko.

Pradinio ugdymo projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ antras etapas  „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001)

Projekto tikslas – pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

1 uždavinys. Parengti ir išbandyti ugdymo organizavimo modelius, pritaikant atnaujintą ugdymo turinį specifinių grupių poreikiams. 

2 uždavinys. Parengti naują ugdymo turinį ir išbandyti jo organizavimo modelius.

Nuo 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo informatikos turinį kurs ir išbandys mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytojų komanda. Nuo rugsėjo esame pakviesti prisijungti prie projekto  „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“. Atrinktos mokyklos kartu su projekto komanda ir mokslininkų grupe kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą, dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose, dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

Projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“

Tikslas – Tobulinti 8 kl. mokinių matematikos pasiekimus diegiant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką.
Uždavinys – Įdiegti šiuolaikinę mokymosi aplinką, kuri skatintų matematikos dalyko mokymosi pažangą
Projekto vykdytojas – Kauno Senamiesčio progimnazija.
Projekto partneriai – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, Vilniaus “Taikos“ progimnazija.
Trumpas projekto aprašymas – keturios veiklą tobulinančios mokyklos siekia pagerinti 8 klasės matematikos dalyko pasiekimus taikant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką. Projekto metu bus diegiama elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia stebėti kiekvieną moksleivį, diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą bei suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą siekti aukštesnių rezultatų. Taip pat šiuo projektu siekiama spręsti problemą, kad mokytojai gebėtų dirbti su šiuolaikiniais įrankiais, naudoti mokymo(si) analitiką, jog galėtų efektyviai padėti kiekvienam mokiniui stiprinti individualius gebėjimus. Projekte bus įgyvendinami 3 mokymų ciklai skirti mokytojų kvalifikacijai gerinti. Projekto veiklos padės patobulinti asmeninius mokinių matematikos dalyko rezultatus bei sustiprinti jų motyvaciją mokytis.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
www.esinvesticijos.lt

Projektas BYLEC – Baltic Young Learners of English Corpus

Šis daugiašalis projektas vienija 7 universitetus ir apie 20 mokyklų šešiose Baltijos regiono šalyse. Kalbėdami skirtingomis kalbomis visi mokiniai šiose šalyse mokosi tos pačios užsienio kalbos – anglų. Tačiau mokytojų naudojami mokymo metodai yra skirtingi. Tad šio projekto tikslas yra surinkti duomenis ir atlikti lingvistinę analizę apie 12 –amečių moksleivių Baltijos regione anglų kalbos rašymo, kaip komunikacinės priemonės, įgūdžius.
Projekto trukmė: 2 metai (2015 – 2017)
Projekto dalyviai: šeštų klasių mokiniai (Mokiniai projekte dalyvauja anonimiškai).
Projekto eiga: kiekvienų projektinių metų eigoje mokiniai rašo 6 rašinius nurodytomis temomis. Rašiniai siunčiami projekto koordinatoriams į Švediją, kur yra analizuojami. Projekto pabaigoje ši medžiaga bus išleista atskiru leidiniu. Remiantis palyginamaja analize bus galima geriau įvertinti mokinių žinių lygį ir parinkti efektyviausius metodus rašymo įgūdžiams tobulinti.
Projekto metu bus tobulinama mokinių ir mokytojų lingvistinė ir komunikacinė kompetencija

Projektas ALCIS-2

Kauno Senamiesčio progimnazijos mokiniai dalyvaus projekte ALCIS-2. Projektas ALCIS-2 skirtas skatinti vaikus domėtis įvairiais gyvenimo būdais renkantis fizinio aktyvumo sprendimus ir siekiant ilgalaikio poveikio jų gerai savijautai. Projekte derinamos smagios fizinio lavinimo pamokos ir mokomoji medžiaga apie gyvenimo būdo aspektus. Ši švietimo priemonė grindžiama metodika, kuri ne tik teikia informacijos, bet ir moko gyvenimo įgūdžių: kritiško mąstymo, tikslų iškėlimo ir savianalizės. ALCIS tikslas – paskatinti vaikus, jų artimuosius ir draugus gyventi sveikai ir nuolat mankštintis. Projektas startuos rugsėjo 13 diena.

 

 

Skip to content