Darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2020 m.

I ketvirtis

2019 m.
1.        Direktorius

 

1 1 2024 2024
2.        Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

2 2 1716 1686
3.        Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1
4.        Mokytojas ekspertas

 

2,5 5 1670 1650
5.        Mokytojas metodininkas

 

23,3 35 1550 1520
6.        Vyresnysis mokytojas

 

7,5 12 1370 1450
7.        Mokytojas

 

3,2 6 1270 1250
8.        Logopedas 1 1
9.        Socialinis pedagogas 1 1
10.    Specialusis pedagogas 0,25 1
11.    Psichologas – asistentas 1 1
12.    Bibliotekininkas 1 1
13.    Valytojas 3,25 4 607 555
14.    Budėtojas 2 6 607 555
15.    Ūkvedys 1,5 2 704 580
16.    Raštvedys 1 1
17.    Archyvaras 0,5 1
18.    Informacinių technologijų sistemų administratorius 0,65 1
19.    Kiemsargis 0,25 1

Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.

 

Skip to content