Pažangos ataskaita

Nurodykite 2021 m. (2020-2021 m. m.) tobulintinos veiklos rodiklio numerį

221

Nurodykite 2021 m. (2020-2021 m. m.) tobulintinos veiklos raktinį žodį

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veikos tobulinimas?

Nuotoliniam ugdymui įsigytos EMA, EDUKA licencijos. Mokytojai dalinosi savo patirtimi atvirose pamokose „Kolega-kolegai“, progimnazijoje vyko seminarai. Vykdomos pedagoginės priežiūros metu pastebėta, kad mokytojai dažnai dirba grupėmis, skiria mokiniams kūrybines užduotis, naudoja įvairias programėles.

Tobulintinos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?

Mokinių mokymosi metiniai rezultatai pakilo 2 procentais, lyginant su praėjusiais metais. 4 ir  8 klasių mokiniai dalyvavo NMPP. 78 procentai NMPP 4, 8 klasių mokinių, pasiekė matematikos, skaitymo, rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius.

Tobulintinos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?

Mokiniai dalyvavo įvairiuose miesto, respublikos konkursuose, dalis mokinių užėmė prizines vietas. Mokiniams sudarome įvairias saviraiškos galimybes – įgyvendinome tarptautinius, respublikinius projektus, siūlėme naujas neformalaus ugdymo veiklas.

Tobulintinos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?

Progimnazijoje įgyvendinamos mokinių tarybos idėjos,  sudarytos sąlygos lankyti įvairius būrelius. Dalis veiklų vyksta miesto erdvėse, naudojamasi kultūros paso edukacijomis.

Organizuota padėkos diena „AČIŪ“.

Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį

332

Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį

Mokymasis

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

2020 m. lapkričio mėnesį mokykloje atliktas išorės vertinimas. Vėliau dėl Covid -19 situacijos ir nuotolinio mokymo numatytos veiklos nebuvo atliekamos.

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Išorės vertinime nurodoma, kad mokyklos pažangai reikia pasitelkti vidinius išteklius – pasinaudoti turimu dideliu intelektiniu potencialu. Dėl Covid -19 numatytos veiklos buvo neatliktos ( neįvyko pamokų stebėjimai dėl nuotolinio ugdymo).

 

Tobulintos veiklos rodiklio pavadinimas

Mokymasis

Tobulintos veiklos raktinis žodis

Mokymasis

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Progimnazijoje organizuoti seminarai, susitarta dėl mokinio individualios pažangos stebėjimo, pradėtas gabių mokinių savanorystės projektas. Įgyvendinamas visos dienos mokyklos modelis, pasiūlyta daugiau veiklų po pamokų ir neformaliojo švietimo būrelių.

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Mokytojai kartu su mokiniais matuoja individualią pažangą, skiria daugiau dėmesio rezultatų aptarimui, numatant tolimesnius mokymosi tikslus. Mokiniai geba susirasti tinkamą informaciją, paprašyti pagalbos. Sudarytos sąlygos 7-8 klasių gabiems mokiniams  padėti mokymosi sunkumų turintiems 1-5 klasių mokiniams.

 

Nurodykite 2018 m. (2018-2019 m. m.) tobulintinos veiklos rodiklio numerį

Mokymasis

Tobulintos veiklos raktinis žodis

Mokymasis

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Progimnazijoje organizuoti seminarai, susitarta dėl mokinio individualios pažangos stebėjimo, pradėtas gabių mokinių savanorystės projektas. Įgyvendinamas visos dienos mokyklos modelis, pasiūlyta daugiau veiklų po pamokų ir neformaliojo švietimo būrelių.

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Mokytojai kartu su mokiniais matuoja individualią pažangą, skiria daugiau dėmesio rezultatų aptarimui, numatant tolimesnius mokymosi tikslus. Mokiniai geba susirasti tinkamą informaciją, paprašyti pagalbos. Sudarytos sąlygos 7-8 klasių gabiems mokiniams  padėti mokymosi sunkumų turintiems 1-5 klasių mokiniams.

 
Skip to content