Vidaus įsivertinimas

2021 – 2022 mokslo metai

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

„Plačiojo“ įsivertinimo išvados:

Privalumai Trūkumai Teminiam pasirinktos sritys
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
2.2.1.Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 4.1.2. Lyderystė
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai
4.3.1. Kompetencija 4.2.1. Veikimas kartu
2.1.1. Ugdymo(si) tikslai 2.4.2. Mokinių įsivertinimas

Teminio įsivertinimo išvados:

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – vertinimas 3

Išorės vertinimo metu konstatuotas 3 lygis, nurodytas aspektas -2 lygis. Dauguma mokytojų teigia, kad jie tiki mokinio asmenybės augimo ir mokymosi galiomis. Dauguma mokytojų  mano, kad jų palaikymas padeda formuotis aukštiems mokinių siekiams ir savigarbai.  Dauguma mokytojų planuodami parenka prasmingas ugdymosi veiklas, kurios skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti. Dauguma mokinių  pamokose patiria mokymosi sėkmę.


2020 – 2021 mokslo metai

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

„Plačiojo“ įsivertinimo išvados:

Privalumai Trūkumai Teminiam pasirinktos sritys
2.2 – Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3.4 – Mokymasis ne mokykloje 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai
 2.1 – Ugdymo(-si) tikslai  3.3 – Aplinkų bendrakūra 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais
 2.3 – Orientavimasis į mokinių poreikius  3.2 – Pastatas ir jo aplinka
 4.5 – Bendradarbiavimas su tėvais 3  4.1 – Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 
 2.8 – Vertinimas ugdymui  3.5 – Mokymasis virtualioje aplinkoje

Teminio įsivertinimo išvados:

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai – vertinimas 2,9

Mokyklos vizija yra priimtina daugumai  bendruomenės narių. Mokyklos vizija yra mokyklos veiklos perspektyva. Strateginiai, metiniai veiklos planai dera tarpusavyje. Dauguma bendruomenės narių  atsakingai dalyvauja įgyvendindami išsikeltus tikslus. Mokyklos veiklos tobulinimas yra svarbus daugumai bendruomenės narių. Dalis mokytojų turi idėjų ir aktyviai jas įgyvendina. Personalo politika vykdoma atsižvelgiant į mokinių interesus. Mokyklos bendruomenės susitarimai pakankamai kryptingi.

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais – vertinimas 3,0

Mokyklos tėvų informavimo sistema atitinka tėvų poreikius. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja 9 skiria laiko susitikimams, pokalbiams, tėvų klubo veiklai. Mokykla sudaro galimybes mokiniams ir tėvams dalyvauti įvairiose veiklose. Dalis mokinių tėvų ir dauguma mokinių įsitraukia į mokyklos bendras veiklas. Dalis mokinių tėvų dalyvauja tobulinant mokyklą. Mokyklos veikla tobulinama atsižvelgiant į mokytojų, tėvų ir mokinių išsakytas nuomones ir pasiūlymus.

Skip to content