Vidaus įsivertinimas

2018-2019 mokslo metai

Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo išvados

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai
4.3.2. – Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3.1.2. – Pastatas ir jo aplinka 2.3.1. Mokymasis
2.1.1. – Ugdymo(-si) tikslai  4.1.3. – Mokyklos savivalda  
4.3.1. – Kompetencija  4.1.2. – Lyderystė  
1.2.2. – Mokyklos pasiekimai ir pažanga  3.2.2. – Mokymasis virtualioje aplinkoje  
2.4.1. – Vertinimas ugdymui  2.3.1. – Mokymasis  

 Teminio veiklos kokybės  įsivertinimo išvados

Komentaras:

„Plačiojo“ mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu pasirinktos tobulinti sritys: 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai; 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais.

Teminiam įsivertinimui buvo atlikta mokytojų apklausa. Pakviesta dalyvauti 66 mokytojai. Atsakytų klausimynų ( įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius- 78,8%. Taip pat remtasi NMVA įsivertinimo ir pažangos 2017 tėvų ir mokinių apklausų duomenimis.

 Gauti tokie rezultatai:

Analizuojant 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai:

·         Mokyklos vizija yra priimtina daugumai bendruomenės narių.

·         Strateginiai, metiniai planai dera tarpusavyje. Dauguma bendruomenės narių atsakingai dalyvauja įgyvendinant išsikeltus tikslus.

·         Mokyklos veiklos tobulinimas svarbus daugumai bendruomenės narių.

·         Dalis mokytojų turi idėjų ir jas įgyvendina.

·         Mokyklos bendruomenės susitarimai kryptingi.

·         Maždaug pusė mokytojų dalyvavo mokyklos vizijos kūrime, formuluojant metinius mokyklos tikslus.

·         Dalis mokinių tėvų dalyvauja mokyklos veiklos tobulinime.

·         Mokyklos veikla tobulinama atsižvelgiant į mokytojų, tėvų ir mokinių išsakytas nuomones ir pasiūlymus.

Bendras rodiklio įvertinimas  – 2,9 – stipriųjų savybių daugiau negu trūkumų, veikla pakankamai kryptinga.

Analizuojant 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais:

·         Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja tarpusavyje.

·         Progimnazija sudaro galimybes tėvams ir mokiniams dalyvauti įvairiose veiklose – tiek kultūrinėse, tiek sporto, tiek projektuose.

·         Dauguma mokinių įsitraukia į bendras mokyklos veiklas.

·         Dalis mokinių tėvų įsitraukia į bendras mokyklos veiklas.

Bendras rodiklio įvertinimas  – 3,0 – stipriųjų savybių daugiau negu trūkumų, veikla pakankamai kryptinga.

Rekomendacijos:

1.      Į vizijos, misijos kūrimą, strateginių ir metinių tikslų formulavimą įtraukti kuo daugiau mokyklos mokytojų.

2.      Skatinti mokytojus siūlyti ir įgyvendinti idėjas ne tik savo klasėse, bet ir mokykloje.

3.      Skatinti mokytojus bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, dalintis idėjomis ir praktika.

4.      Skatinti mokinių tėvus aktyviau įsitraukti į progimnazijos veiklų organizavimą.

 

2017-2018 mokslo metai

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

„Plačiojo“ įsivertinimo išvados:

Privalumai

 

Trūkumai Teminiam pasirinktos sritys
2.2 – Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3.4 – Mokymasis ne mokykloje 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai
 2.1 – Ugdymo(-si) tikslai  3.3 – Aplinkų bendrakūra 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais
 2.3 – Orientavimasis į mokinių poreikius  3.2 – Pastatas ir jo aplinka  
 4.5 – Bendradarbiavimas su tėvais 3  4.1 – Perspektyva ir bendruomenės susitarimai   
 2.8 – Vertinimas ugdymui  3.5 – Mokymasis virtualioje aplinkoje  

Teminio įsivertinimo išvados:

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai – vertinimas 2,9

Mokyklos vizija yra priimtina daugumai  bendruomenės narių. Mokyklos vizija yra mokyklos veiklos perspektyva. Strateginiai, metiniai veiklos planai dera tarpusavyje. Dauguma bendruomenės narių  atsakingai dalyvauja įgyvendindami išsikeltus tikslus. Mokyklos veiklos tobulinimas yra svarbus daugumai bendruomenės narių. Dalis mokytojų turi idėjų ir aktyviai jas įgyvendina. Personalo politika vykdoma atsižvelgiant į mokinių interesus. Mokyklos bendruomenės susitarimai pakankamai kryptingi.

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais – vertinimas 3,0

Mokyklos tėvų informavimo sistema atitinka tėvų poreikius. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja 9 skiria laiko susitikimams, pokalbiams, tėvų klubo veiklai. Mokykla sudaro galimybes mokiniams ir tėvams dalyvauti įvairiose veiklose. Dalis mokinių tėvų ir dauguma mokinių įsitraukia į mokyklos bendras veiklas. Dalis mokinių tėvų dalyvauja tobulinant mokyklą. Mokyklos veikla tobulinama atsižvelgiant į mokytojų, tėvų ir mokinių išsakytas nuomones ir pasiūlymus.

2016 -2017 mokslo metai

 Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Plačiojo įsivertinimo išvados:

Privalumai Trūkumai Giluminis
1.1.1. Asmenybės tapsmas 3.1.1. Įranga ir priemonės 3.1.1. Įranga ir priemonės.

 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje.
2.4.1. Vertinimas ugdymui 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 4.1.2. Lyderystė.

 

2.4.2.  Mokinių įsivertinimas 4.1.2. Lyderystė  
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 4.2.3. Mokyklos tinklaveika  

 

Giluminio įsivertinimo išvados:

Giluminio veiklos įsivertinimo mokytojų ir mokinių apklausos metu gautas rodiklių įvertinimas:

3.1.1. Įranga ir priemonės – mokytojų vertinimas 2,72; mokinių vertinimas  – 2,55. Bendras rodiklio vertinimas atitinka 3.

Progimnazijoje visa esanti įranga ir priemonės yra įvairios, skirtingos paskirties, atitinkančios dalyko turinį, poreikius, mokinių amžių.  Dauguma  mokytojų informuoti ir jiems pakanka įrangos, priemonių, jos nuolat naudojamos ugdymo tikslams pasiekti. Dauguma mokytojų nuolat patys kuria mokymo priemones, visada dalinasi jomis ir prasmingai naudoja. Dalis mokinių turi galimybes naudotis įranga ir priemonėmis. Progimnazija įrangą ir priemones dažnai papildo naudodamasi partnerių  ištekliais.

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje  rodiklio – mokytojų vertinimas 2,66; mokinių vertinimas  – 2,55. Bendras rodiklio vertinimas atitinka 3.

Dauguma mokytojų supranta, kaip ir kiek pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus gali būti panaudojamos IKT. Skaitmeninis turinys ir technologijos mokymąsi  dažniausiai  daro patrauklų ir įvairiapusišką. Progimnazija  beveik visada tikslingai pa(si)renka virtualias aplinkas ir mokymosi terpes. Dauguma mokytojų analizuoja, kaip/kiek/ar IKT panaudojimas gerina mokymosi rezultatus. Dauguma mokytojų tobulina IKT taikymo mokymui ir mokymuisi būdus.

4.1.2. Lyderystė. Buvo apklausiami tik mokytojai. Mokytojų vertinimas  2,8.

Progimnazijoje nuolat skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Daliai bendruomenės narių beveik visada suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą. Lyderiai dažnai įgalina ir skatina bendruomenę diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai. Lyderių veikla dažnai telkia bendruomenę pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje. Lyderiai beveik visada palaiko profesinį tobulėjimą, refleksiją ir įsivertinimą. Dalis mokytojų ir mokyklos vadovų atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni kitiems. Progimnazijos vadovai visada imasi tiesioginių veiksnių strategijai ir veiklos planams įgyvendinti. Progimnazijos vadovai beveik visada kasdieniu elgesiu demonstruoja sutartas mokyklos vertybes ir socialinius emocinius gebėjimus. Dalis  mokytojų visada pasitiki formaliais lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir patarėjais.

Skip to content