Vidaus įsivertinimas

2022 – 2023 mokslo metai

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

„Plačiojo“ įsivertinimo išvados:

Privalumai Trūkumai Teminiam pasirinktos sritys
  2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (tikėjimas mokinio galiomis, mokymosi džiaugsmas, mokymosi įprasminimas)  – 3,5 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga ( optimalumas, visybiškumas, pažangos pastovumas, pasiekimų asminiškumas) – 2,9 1.2.1. Mokinių pasiekimai ir pažanga pamokoje
 4.3.1. Kompetencija (pozityvus profesionalumas) – 3,5  2.3.1. Mokymasis (savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi socialumas) – 2,9
  2.1.1. Ugdymo(si) tikslai (pagrįstumas, sąryšingumas, kontekstualumas) –  3,6  3.2.1. Mokymasis ne mokykloje (mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui, edukacinės išvykos) – 3,0
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas (reiklumas sau, atkaklumas ir nuoseklumas) –  3,6   4.2.3. Mokyklos tinklaveika (atvirumas, prasmingumas) – 3,0

Teminio įsivertinimo išvados:

  • Mokinio pasiekimai ir pažanga (pamokoje) vertinama gerai (3 lygis). Asmeninė mokinių pažanga fiksuojama tam tikrais laiko intervalais (po kontrolinių darbų, testų), tačiau per pamokas mažai dėmesio skiriama mokinio asmeninės pažangos vertinimui ir įsivertinimui.
  • Dalyje (46 proc.) stebėtų pamokų mokytojai neskyrė pakankamai dėmesio kiekvieno mokinio pažangos matavimui, planuotų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų aptarimui, įvertinimui.

            Metodinėse grupėse priimti mokytojų susitarimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos planavimo, orientuojantis į mokinio kompetencijų lygį, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų matavimo, mokinio pasiekimų įrodymų (mokinio aplankų kaupimo) ir pažangos planavimo atsižvelgiant į atnaujintą ugdymo turinį .


2021 – 2022 mokslo metai

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

„Plačiojo“ įsivertinimo išvados:

Privalumai Trūkumai Teminiam pasirinktos sritys
4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
2.2.1.Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 4.1.2. Lyderystė
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai
4.3.1. Kompetencija 4.2.1. Veikimas kartu
2.1.1. Ugdymo(si) tikslai 2.4.2. Mokinių įsivertinimas

Teminio įsivertinimo išvados:

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – vertinimas 3

Išorės vertinimo metu konstatuotas 3 lygis, nurodytas aspektas -2 lygis. Dauguma mokytojų teigia, kad jie tiki mokinio asmenybės augimo ir mokymosi galiomis. Dauguma mokytojų  mano, kad jų palaikymas padeda formuotis aukštiems mokinių siekiams ir savigarbai.  Dauguma mokytojų planuodami parenka prasmingas ugdymosi veiklas, kurios skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti. Dauguma mokinių  pamokose patiria mokymosi sėkmę.


Skip to content