Priėmimo tvarka

Būsimų mokinių tėvų dėmesiui!

Informuojame, kad  vadovaujantis „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 6  punktu  prašymai mokytis 2018-2019 m. m. Kauno Senamiesčio progimnazijoje nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. priimami raštinėje nuo 8.00 val. iki 16 val. tik į laisvas vietas.

Laisvos vietos  mokytis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.: 1 klasė – 1,  2 klasė – 2; 3, 4, 5  klasės – vietų nėra,  6 klasė – 1 vieta, 7, 8 klasės – vietų nėra.

Prašymus pradėti mokytis 2018 – 2019 mokslo metais galima pradėti registruoti nuo 2018 m. kovo 7 d. 12.00 val. dviem būdais:

Elektroniniu    htpps://imokykla.kaunas.lt

Raštu, atvykus į Senamiesčio progimnazijos raštinę ( adresu Nemuno g. 12 ) darbo dienomis  8.00 -12.00 val. ir 12.30 – 16.30 val.

Mokinių priėmimas į Kauno Senamiesčio progimnaziją bus vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“. Vadovaujantis „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Klasių komplektų skaičių ir priėmimo laiką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m.  vasario 27d. sprendimas Nr. T-69 „ Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018 – 2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo nustatymo“.

                             Dokumentai ar informacija, kurią reikės pateikti iki priėmimo į mokyklą termino pabaigos, jei registruodami vaiką būsite nurodę, kad jums turi būti pritaikyti pirmumo kriterijai:

  1. Apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jei nesutiksite, kad mokykla įstatymų nustatyta tvarka patikrintų būsimo mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą ar gyvenamą vietą pagrįsite kitais dokumentais (patalpų nuomos sutartį, pažymą iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus) (pirmumo kriterijus – mokinio deklaruota gyvenamoji vieta yra progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje).
  2. Pažyma-išvada apie mokiniui nustatytus specialiuosius poreikius (pirmumo kriterijus – mokinys turi specialiųjų poreikių).
  3. Nurodyti besimokančių brolių ar seserų vardus ir pavardes bei klases, kurie mokosi progimnazijoje (pirmumo kriterijus – būsimo mokinio brolis (-iai) ir/ar sesuo (seserys) mokosi šioje mokykloje).

Pasibaigus priėmimui į mokyklą, priimtų mokinių tėvai atvykdami į mokyklą mokymosi sutarčių pasirašymui, turės pateikti/užpildyti tokius dokumentus:

  1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  2. Pažymą apie vaiko sveikatą.
  3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacijas pradinių klasių mokytojui apie vaiko pasiekimus.
  4. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą su pasiekimų aprašu bei NMPP (Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo) mokinio profilį (būsimiems 5 klasių mokiniams).
  5. Mokymosi pasiekimų pažymą (norintiems mokytis 2-3 ir 6-8 klasėse).
  6. Mokymosi sutartis (bus pildoma mokykloje).