PLANAVIMO DOKUMENTAI

Kauno Senamiesčio progimnazijos 2022 metų veiklos planas
Kauno Senamiesčio progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas
Kauno Senamiesčio progimnazija 2021 – 2022 m. m. ugdymo proceso pažintinės veiklos dienos
Kauno Senamiesčio progimnazijos 2020-2021mokslo metų ugdymo plano pakeitimas
Kauno Senamiesčio progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriui priskirto (-os) kauno  senamiesčio progimnazijos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita
2020-2021 m. ugdymo planas
2019-2020 m. ugdymo planas
2018-2019 m. ugdymo planas
2018-2019 m. ugdymo plano (priedas)
Kauno Senamiesčio progimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Kauno senamiesčio progimnazijos 2021 metų veiklos planas
Kauno senamiesčio progimnazijos 2021-2022 m. m. II pusmečio mokytojų budėjimo grafikas
2021 metų veiklos planas

Kauno senamiesčio progimnazijos 2020 metų veiklos planas
Kauno senamiesčio progimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2020 – 2022 m.
Kauno Senamiesčio progimnazijos strateginis planas 2019-2021 m.
Kauno Senamiesčio progimnazijos veiklos planas 2019 m.
Kauno Senamiesčio progimnazijos veiklos planas 2018 m.
Kauno Senamiesčio progimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų ir ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencinių priemonių vykdymo tvarkos aprašas
Kauno Senamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Kauno Senamiesčio progimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas
Kauno Senamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašą
Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
Kauno Senamiesčio progimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės
Kauno Senamiesčio progimnazijos naudojimosi kompiuteriais bibliotekoje taisyklės
Kauno Senamiesčio  progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas
Kauno Senamiesčio progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
Kauno Senamiesčio progimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Kauno senamiesčio progimnazijos prašymų, pasiūlymų ir skundų registravimo, bei jų perdavimo nagrinėti tvarkos aprašas

Skip to content