PLANAVIMO DOKUMENTAI

PLANAI


Kauno Senamiesčio progimnazijos strateginis planas 2022-2024 m.

Kauno Senamiesčio progimnazijos strateginis planas 2019-2021 m.

Kauno  Senamiesčio progimnazijos 2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita

Kauno Senamiesčio progimnazijos 2022 metų veiklos planas

Kauno Senamiesčio progimnazijos 2021 metų veiklos planas

Kauno  Senamiesčio progimnazijos 2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita

Kauno Senamiesčio progimnazijos 2020 metų veiklos planas

Kauno Senamiesčio progimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2020 – 2022 m.

Kauno Senamiesčio progimnazijos veiklos planas 2019 m.

Kauno Senamiesčio progimnazijos veiklos planas 2018 m.

Kauno Senamiesčio progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas

Kauno Senamiesčio progimnazija 2021 – 2022 m. m. ugdymo proceso pažintinės veiklos dienos

Kauno Senamiesčio progimnazijos 2020-2021 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas

2020-2021 m. ugdymo planas

2019-2020 m. ugdymo planas

2018-2019 m. ugdymo planas

2018-2019 m. ugdymo plano (priedas)

TVARKOS, APRAŠAI, TAISYKLĖS


Kauno Senamiesčio progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų ir ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencinių priemonių vykdymo tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Kauno Senamiesčio progimnazijos metodinės veiklos tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės

Kauno Senamiesčio progimnazijos naudojimosi kompiuteriais bibliotekoje taisyklės

Kauno Senamiesčio  progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos prašymų, pasiūlymų ir skundų registravimo, bei jų perdavimo nagrinėti tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Kauno Senamiesčio progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo Kauno Senamiesčio progimnazijoje tvarka

Kauno Senamiesčio progimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Kauno Senamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas

Užsieniečių ir grįžusių iš užsienio mokinių bei mokinių atvykusių iš Ukrainos ugdymo Kauno Senamiesčio progimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 

KITI DOKUMENTAI


Mokinių rūbų ir mokymosi priemonių saugojimo spintelių naudojimosi tvarkos aprašas

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

 

 

Skip to content