Išorės įsivertinimas

2019 m. 

Kauno Senamiesčio progimnazijos visuminio išorinio vertinimo trumpoji ataskaita

2007 m. 

2007m. spalio 8-12d. mokykloje buvo vykdomas išorės auditas. Šešios sritys iš septynių buvo įvertintos gerai. Tik sritis „Ištekliai“ buvo įvertinta patenkinamai.

Išorės auditas nurodė šiais stipriąsias puses – mokyklos mikroklimatas yra geras; tenkinami mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikiai; daugumos mokytojų aiškinimas yra tikslus, vaizdus ir suprantamas; ugdomoji veikla daugumoje pamokų prasminga ir aktuali; darbuotojai kompetentingi, gebantys dirbti komandoje; metodinių grupių vadovai inicijuoja bei organizuoja veiksmingą komandinį darbą; ugdymo planas atitinka mokyklos tikslus, padeda įgyvendinti bendruomenės poreikius; vidaus auditas vykdomas planingai ir tikslingai; plėtojami įvairiapusiški  ir tikslingi ryšiai, veikiantys ugdymo proceso kokybę; mokinių darbai puošia mokyklos aplinką.

Buvo išryškintos šios silpnosios pusės – reikia siekti aktyvesnio mokinių įsitraukimo į veiklą, kartu aptariant ugdomosios veiklos uždavinius; mokymosi tempo diferencijavimo, siekiant veiksmingiau tenkinti visų mokinių ugdymosi poreikius pamokoje; informacijos šaltinių įvairovės, organizuojant veiksmingesnį ugdymo procesą; erdvių, patalpų tinkamumo, siekiant užtikrinti veiksmingą ugdymo procesą; specialiųjų poreikių nustatymo, pasitelkiant profesionalią specialistų pagalbą.

Atsižvelgiant į išvadas 2008-2009m.m. buvo papildomai įrengtos papildomos tinkamos patalpos, kurios leido pereiti prie vienos pamainos darbo. Siekdami organizuoti veiksmingesnį ugdymo procesą bei didinti informacijos šaltinių įvairovę numatome įgyvendinti mokykloje platesnį IKT panaudojimą

Skip to content