Išorės įsivertinimas

2019 m. 

Kauno Senamiesčio progimnazijos visuminio išorinio vertinimo trumpoji ataskaita

2007 m. 

2007m. spalio 8-12d. mokykloje buvo vykdomas išorės auditas. Šešios sritys iš septynių buvo įvertintos gerai. Tik sritis „Ištekliai“ buvo įvertinta patenkinamai.

Išorės auditas nurodė šiais stipriąsias puses – mokyklos mikroklimatas yra geras; tenkinami mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikiai; daugumos mokytojų aiškinimas yra tikslus, vaizdus ir suprantamas; ugdomoji veikla daugumoje pamokų prasminga ir aktuali; darbuotojai kompetentingi, gebantys dirbti komandoje; metodinių grupių vadovai inicijuoja bei organizuoja veiksmingą komandinį darbą; ugdymo planas atitinka mokyklos tikslus, padeda įgyvendinti bendruomenės poreikius; vidaus auditas vykdomas planingai ir tikslingai; plėtojami įvairiapusiški  ir tikslingi ryšiai, veikiantys ugdymo proceso kokybę; mokinių darbai puošia mokyklos aplinką.

Buvo išryškintos šios silpnosios pusės – reikia siekti aktyvesnio mokinių įsitraukimo į veiklą, kartu aptariant ugdomosios veiklos uždavinius; mokymosi tempo diferencijavimo, siekiant veiksmingiau tenkinti visų mokinių ugdymosi poreikius pamokoje; informacijos šaltinių įvairovės, organizuojant veiksmingesnį ugdymo procesą; erdvių, patalpų tinkamumo, siekiant užtikrinti veiksmingą ugdymo procesą; specialiųjų poreikių nustatymo, pasitelkiant profesionalią specialistų pagalbą.

Atsižvelgiant į išvadas 2008-2009m.m. buvo papildomai įrengtos papildomos tinkamos patalpos, kurios leido pereiti prie vienos pamainos darbo. Siekdami organizuoti veiksmingesnį ugdymo procesą bei didinti informacijos šaltinių įvairovę numatome įgyvendinti mokykloje platesnį IKT panaudojimą